പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരാതിപരിഹാര പരിപാടി


പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരാതിപരിഹാര പരിപാടി ജില്ലയിൽ 2022 #ആഗസ്ററ് _29ന്  11 മണിക്ക്  നടക്കും, പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി #ആഗസ്ററ്_15. പരാതികൾ spctalks.pol@kerala.gov.in എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം. പരാതിയില്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍: 9497900243.

#SPC_talks_With_Cops എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി...

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുമായി നേരിട്ട് പരാതികൾ അറിയിക്കുവാൻ കേരളാ പോലീസിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി "ദൃഷ്ടി"


പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുമായി നേരിട്ട് പരാതികൾ അറിയിക്കുവാൻ കേരളാ പോലീസിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി "ദൃഷ്ടി"

...