പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി 29- 08- 2022 ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന #SPC Talks with Cops# ലേക്ക് പരാതികൾ 12-08-2022 തിയ്യതിക്ക് മുൻപായി spctalks.pol@kerala.gov.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് 
അയക്കുക.

Last updated on Thursday 11th of August 2022 PM