പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുമായി നേരിട്ട് പരാതികൾ അറിയിക്കുവാൻ കേരളാ പോലീസിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി "ദൃഷ്ടി"


പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുമായി നേരിട്ട് പരാതികൾ അറിയിക്കുവാൻ കേരളാ പോലീസിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി "ദൃഷ്ടി"