സ്റ്റുഡൻ്റ പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്

സ്റ്റുഡൻ്റ  പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്, 2023 വർഷത്തെ SPC. സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.