ഗുജറാത്ത് വഡോദരയിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 50 + വിഭാഗത്തിൽ 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വെങ്കലമെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ പാലക്കാട് ടൗൺ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്


ഗുജറാത്ത് വഡോദരയിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ  50 + വിഭാഗത്തിൽ  100 മീറ്റർ  ഹർഡിൽസിൽ  വെങ്കലമെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ പാലക്കാട് ടൗൺ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ  ശ്രീ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്